Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Δικαιολογητικά, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ενιαίου τμήματος του 4ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ).

Τίτλος Προγράμματος: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
  • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι

Δικαιολογητικά: 

  1. Αίτηση: aitisi_new_mhm.doc
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο
  5. Δύο συστατικές επιστολές: systatiki_epistoli_new_mim.doc
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις – βραβεία
  8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση)

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.500€

Προθεσμία: έως Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

-κα Αθανασία Γκιμπερίτη ή κα Μαρία Γιαννή - Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Διεύθυνση: κτίριο Διοίκησης, Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ημιώροφος, Γραφείο αρ. 10 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891212 

E-mail: [email protected]

Οι ημέρες και οι ώρες παραλαβής αιτήσεων είναι: Δευτέρα και Πέμπτη, 15.00-17.00μ.μ.