Εκπαίδευση

Νέα μεταπτυχιακά από το Α.Π.Θ.

Δικαιολογητικά, τα πρόγραμματα σπουδών, προθεσμίες

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή τριάντα φοιτητών στο εξής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Τίτλος Προγράμματος: «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής»

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

-Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

*Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

Δικαιολογητικά:

 • Απλό φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
 • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση
 • Βιογραφικό σημείωμα[προσωπικά στοιχεία, σπουδές, επιμόρφωση, ξένες γλώσσες, επαγγελματική & ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες), προσωπικά ενδιαφέροντα]
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, επιπέδου Β2)
 • Σύντομο σημείωμα (1-2 σελίδες), όπου θα αναπτύσσονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

*Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να σταλθούν και στο e-mail αλλά και στην εξής πλατφόρμα: ΕΔΩ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή zip ή rar –μέγιστου μεγέθους 128ΜΒ– με όλα τα δικαιολογητικά.

Πρόγραμμα Σπουδών: 

Α' Εξάμηνο

 1. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας - Στατιστική 
 2. Ψηφιακά Περιβάλλοντα Τυπικής και μη Τυπικής Εκπαίδευσης
 3. Ηγεσία στην εκπαίδευση και οργάνωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών: ερευνητικές προσεγγίσεις [Σύνολο 30 ECTS]

Β' Εξάμηνο 

 1. Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές για την Εκπαίδευση
 2. Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων
 3. Σχολική βελτίωση, Σχολική Αποτελεσματικότητα και Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις [Σύνολο 30 ECTS]

Γ' Εξάμηνο 

 1. Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης και Ηγεσία
 2. Πρακτική Άσκηση και Σχεδιασμός Έργων Διά Βίου Μάθησης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων
 3. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας[Σύνολο 30 ECTS]

Δ' Εξάμηνο

 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία [Σύνολο 30 ECTS]

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 2.000 € 

Προθεσμία: έως Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες:

-Γραμματεία του Π.Μ.Σ., κα Φράγκου

Τηλέφωνο: 2310 995090, ώρες 10.00- 12.00

Ε-mail: [email protected]

-Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: ΕΔΩ

*Θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και γραπτές εξετάσεις. Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στα βασικά θεματικά πεδία θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 18:30-21:00 στις αίθουσες 01 (ισόγειο), 101 (1ος όροφος) και 407 (4ος όροφος) του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2018 στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής.