Εξωτερικο

Φορτοεκφορτωτές στο Yorkshire

Η εταιρεία Dankybit βρίσκεται σε αναζήτηση φορτοεκφορτωτών με διάρκεια σύμβασης αορίστου χρόνου.

Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα ή όριο ηλικίας.

Ωράριο: Πλήρες

Αποστολή βιογραφικών: http://www.danky.co.uk/job/warehouse-workers-wanted-49/