Προγράμματα Εργασίας

Έτσι θα πάρετε (εύκολα) 240 ευρώ από τον ΟΑΕΔ

Πότε η εκταμίευση - Μιλάει στο workenter διευθυντής κεντρικού ΚΠΑ της Αθήνας

Τρία βασικά δικαιολογητικά απαιτούνται για να αποσπάσετε από τον ΟΑΕΔ το ειδικό βοήθημα των 240 ευρώ.

Αυτά είναι:

  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή αντίγραφο
  • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  • ΙΒΑΝ δικαιούχου

Την ενίσχυση αυτή δικαιούνται όσοι δεν διαθέτουν ή δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες.

Πότε η εκταμίευση

Όπως αναφέρει στο workenter διευθυντής κεντρικού ΚΠΑ της Αθήνας, το επίδομα καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων τρεις μήνες μετά την αίτηση.

Η ίδια πηγή συμπληρώνει: "Με την απόλυση, την οικειοθελή αποχώρηση ή τη λήξη της σύμβασης ο άνεργος θα πρέπει να εγγραφεί στον ΟΑΕΔ. Κάνει αίτηση και μετά από τρεις μήνες παίρνει το επίδομα".

Το ύψος της επιδότησης ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και ''αγγίζει'' τα 240 ευρώ.

Προϋποθέσεις χορήγησης:

  • Τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
  • Να μην υπάγεται ο ωφελούμενος σε κατηγορίες επαγγελματικών κλάδων όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα
  • Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά του να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας (Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ)

Διαδικασία αίτησης:

  • Αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας
  • Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services
  • Μέσω των ΚΕΠ