ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

Δώρο Πάσχα 2019: Έως και αύριο, Μ. Τετάρτη, η πληρωμή - Υπολογισμός ποσού

Τι λαμβάνεται υπόψη στον τρόπο αμοιβής χιλιάδων εργαζομένων (Ειδική εφαρμογή - link)

Έως και αύριο, Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου, πρόκειται να πιστωθεί το Δώρο Πάσχα 2019 σε χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα.

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο. 

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να υπολογίσετε το δώρο Πάσχα με τη μηχανή υπολογισμού που κατήρτισε η ΓΣΕΕ.