Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Έτοιμο το πρόγραμμα επιχορήγησης 5.000 ανέργων (έως €20.000)

Ολόκληρη η διαδικασία, τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι - Επιχορήγηση για 2 χρόνια

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η απόφαση

Έτοιμο προς έκδοση είναι το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 5.000 ανέργους του ΟΑΕΔ, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σκοπός της δράσης είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο σημειώστε όλα τα δεδομένα, όπως εγκαίρως τα αποκωδικοποίησε το workenter, του επερχόμενου προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι πρέπει:

 • Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι 6 μήνες πριν τη δημοσίευση της απόφασης (7/2)
 • Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας
 • Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της απόφασης
 • Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (7/2)
 • Να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά για 1 τουλάχιστον έτος
 • Να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης 

Σημειώστε ότι οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων.

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης, ορίζεται σε 12 μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 μήνες. Το ποσό επιχορήγησης, ορίζεται ως εξής

 • 12.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%
 • 9.000 ευρώ ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
 • 8.000 ευρώ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος
 • Οι ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για 12 επιπλέον μήνες μετά το δεκαπεντάμηνο διάστημα του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση)

Διαδικασία αίτησης υπαγωγής

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:

 1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής - επιχειρηματικού σχεδίου στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ. Πριν την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά: α. η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ, β. η έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Εντός 2 μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και υποβάλλουν ηλεκτρονικά, συμπληρωματική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (εντός της ανωτέρω προθεσμίας)
 2. Αξιολόγηση
 3. Υπαγωγή 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).