Δημόσιο

12 εποχικοί στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν ολιγόμηνες συμβάσεις
18/12/2017 | 14:09

Στην κάλυψη 12 θέσεων εποχικού προσωπικού, προχωρά σε άμεσο χρόνο η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. 

Προβάδισμα στον διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν: μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση Διοικητικου-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, έως τις 21 Δεκεμβρίου . 

Πατήστε στην εφαρμογή του workenter και βρείτε, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.