Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Πώς θα λάβετε επίδομα ανεργίας για δεύτερη φορά

Προϋποθέσεις χορήγησης και δικαιολογητικά

Κριτήριο επιδότησης η λήξη της εργασιακής σχέσης

Οι μισθωτοί του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ, (εισφορές υπέρ του Οργανισμού), δικαιούνται την επιπρόσθετη παροχή της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Συγκεκριμένα, για τις προϋποθέσεις χορήγησης σε μισθωτούς, ο Οργανισμός θέτει ως κριτήριο την λήξη της εργασιακής σχέσης (ΣΟΧ) είτε καταγγελία αυτής από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης.

Δικαιολογητικά νέας επιδότησης:

  • Πραγματοποίηση τουλάχιστον 125 ημερών εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής τους σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής
  • Τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας, από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης, να μην υπερβαίνουν τα 400
  • Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 400 ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων 400 ημερησίων επιδομάτων

Δικαιολογητικά χορήγησης της τακτικής επιδότησης ανεργίας:

  1. Να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
  2. Να έχει προηγηθεί Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) ή
  3. Να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση)
  4. Να μην αυτοαπασχολούνται
  5. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση