Προγράμματα Εργασίας

Εκπαιδευτικοί σε νέα προγράμματα (προσλήψεις)

Τρεις διαφορετικές προκηρύξεις εξέδωσε ο οργανισμός

Δείτε τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και κάντε αίτηση

Τρεις διαφορετικές προκηρύξεις εξέδωσε ο ΟΑΕΔ, για να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα εργαστεί σε προγράμματα κατάρτισης υπαλλήλων της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.

Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, τα µαθήµατα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στα αντίστοιχα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆.

Τα προγράμματα:

(1) «Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης για υπαλλήλους της 5ης Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώματος ΠΕ. ΠΥ. ∆. Ηπείρου.»

Ολόκληρη η προκήρυξη

(2) «Υλοποίηση ενός (1) προγράµµατος κατάρτισης για υπαλλήλους της Π.Υ. ∆ιοίκησης Ηπείρου του Πυροσβεστικού Σώµατος Ν. Ιωαννίνων, µε τίτλο: «∆ιάσωση ατόµων από λίµνες και ποταµούς» διάρκειας 40 ωρών για 50 άτοµα.»

Ολόκληρη η προκήρυξη

Αιτήσεις και δικαιολογητικά:

Από την Δευτέρα 16/04/18 έως και την Παρασκευή 20/04/18, µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά (8:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ.), στο ΚΕΚ Ιωαννίνων (3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα τηλ 26510-48063).

 

(3) «Υλοποίηση ενός (1) προγράµµατος κατάρτισης 12 υπαλλήλων της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος µε τίτλο: «Εργασία σε ύψος ΙRATA επίπεδο 1». (διάρκειας 50 ωρών 12 άτοµα)»

Ολόκληρη η προκήρυξη

Αιτήσεις και δικαιολογητικά:

Από την ∆ευτέρα 16-04-2018 έως και την Παρασκευή 20-04-2018, µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυμεταφορά (8:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ.), στο ΚΕΚ Ρέντη (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα τηλ 210 3455426, 2103455416).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις:

  • Αίτηση συµµετοχής (έντυπη)
  • Βιογραφικό σηµείωµα
  • Βασικός τίτλος σπουδών
  • Τίτλοι αναγνωρισµένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου(εφόσον υπάρχουν)
  • Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών
  • Βεβαιώσεις διδακτικής εµπειρίας
  • Βεβαιώσεις επαγγελµατικής εµπειρίας
  • Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου θα φαίνεται ότι βαρύνεται µε ένα ή περισσότερα τέκνα