Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Ολόκληρο το πρόγραμμα

Σε χημικούς και χημικούς μηχανικούς απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών της Ακαδημίας Αθηνών.

Χορηγιες για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Χημείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Για την υποτροφία εσωτερικού, η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 450 ευρώ ενώ του εξωτερικού σε 1.500 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο με εξής δικαιολογητικά έως 6 Μαΐου:

  • Αίτηση: aitisi.doc
  • Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στον αντίστοιχο κλάδο 
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών
  • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής: ypeythyni_dilosi.doc
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες πληροφορίες.