Υποτροφίες & Πρακτική

Επτά χορηγίες από το Ίδρυμα Υποτροφιών Αντωνάτου

Προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά, προθεσμία

14/01/2020 | 06:00

Τη χορήγηση επτά υποτροφιών προκηρύσσει το Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου.

Αφορούν όσους θέλουν να εκπονήσουν πανεπιστημιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα και μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. σε Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η μηνιαία αμοιβή "αγγίζει" τα 200 ευρώ για 12 μήνες.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
  • Βεβαίωση φοίτησης σε σχολή
  • Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού σε περίπτωση εγγάμων 
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν, έως την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, στο Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου, Ανδρέου Λόντου 34 Αίγιο,  τηλ. 2691360631 (κα Σαββοπούλου).