Υποτροφίες & Πρακτική

Αιτήσεις, τώρα, για υποτροφίες από το Παν. Πελοποννήσου

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία

17/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει την λειτουργία του νέου προγράμματος υποτροφιών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έως τις 19 Αυγούστου.

Η διάρκεια θα είναι 20 μήνες και η συνολική αμοιβή θα "αγγίζει" τις 20.000 ευρώ.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
  • Συστατικές επιστολές 

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.