Υποτροφίες & Πρακτική

Παν. Πατρών: Υποτροφίες σε πολιτικούς μηχανικούς

Ολόκληρη η προκήρυξη

04/08/2019 | 06:00

Σε πτυχιούχους πολιτικούς μηχανικούς απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έως τις 19 Αυγούστου.

Δικαιολογητικά:

  • Διαβιβαστικό πρότασης
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
  • Υπεύθυνη δήλωση

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.