Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για πτυχιούχους Πληροφορικής, μηχανικούς Η/Υ

Ολόκληρη η προκήρυξη

05/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώνει την λειτουργία του νέου προγράμματος υποτροφιών.

Οι χορηγίες απευθύνονται σε πτυχιούχους Πληροφορικής και Μηχανικούς Υπολογιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έως τις 9 Αυγούστου.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.