Υποτροφίες & Πρακτική

Αριστοτέλειο: Νέες υποτροφίες

Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.

Τίτλος Έργου: «INNOVATION-EL, Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής»

Επιστημονικά Υπεύθυνη: κυρία Φιλομήλα Κομνηνού, καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi.doc
  • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
  • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
  • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης / Βεβαίωση αναβολής (για τους άνδρες υποψηφίους)