Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας, χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.

Τίτλος Έργου: «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών»

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  • Δημοσιεύσεις

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.