Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το ΙΙΒΕΑΑ

Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, διάρκεια, αμοιβή, προθεσμία και ολόκληρη η προκήρυξη

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), προκήρυξε θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση υποτροφίας.

Τίτλος προγράμματος: «SYSCID: A Systems medicine approach to chronic inflammatory disease».

Επιστημονικός υπεύθυνος: κ. Δημήτριος Μπούμπας.

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφα πτυχίων
  4. Στοιχεία επικοινωνίας για δύο συστατικές επιστολές

Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Μηνιαία αμοιβή: 750 ευρώ

Ολόκληρη η προκήρυξη: psep24694f7-01th.pdf