Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες χορηγίες για υποψήφιους διδάκτορες

Απαραίτητα δικαιολογητικά - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ χορηγεί υποτροφίες και καλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών
  • Βεβαίωση του αρμοδίου Πανεπιστημιακού Τμήματος
  • Εμπεριστατωμένη έκθεση του περιεχομένου του διδακτορικού
  • Υπεύθυνη δήλωση

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 30 Απριλίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.