Υποτροφίες & Πρακτική

Εννέα άτομα στο τμήμα Γεωπονίας

Επιστημονικές περιοχές, δικαιολογητικά και προθεσμία

14/03/2020 | 06:00

Το Τμήμα Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Αριθμός θέσεων και επιστημονικές περιοχές: 

 • 1 - «Διατροφή παραγωγικών ζώων» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΜΠΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Αν. Καθηγητής, ebonos@uoi.gr)
 • 1 - «Καινοτόμα συστήματα διαχείρισης του χοίρου» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής, jskoufos@uoi.gr)
 • 1 - «Ζωοτεχνία και υγεία των παραγωγικών ζώων με έμφαση στα μονογαστρικά» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής, jskoufos@uoi.gr)
 • 1 - «Μικροβιολογία, δείκτες υγείας στα ζώα και υγιεινή τροφίμων» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΤΖΩΡΑ ΑΘΗΝΑ, Καθηγήτρια, tzora@uoi.gr)
 • 1 - «Υδατοκαλλιέργειες» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΚΟΣΜΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ, Καθηγητής, nathan@uoi.gr).
 • 2 - «Αξιολόγηση αρδευτικών παραμέτρων εδαφών στο πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης άρδευσης» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, itsirog@uoi.gr)
 • 1 - «Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στο πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης άρδευσης» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, itsirog@uoi.gr)
 • 1 - «Διερεύνηση αντιοξειδωτικής ενεργότητας του ελαιολάδου σε σχέση με τις καλλιεργητικές πρακτικές και την επεξεργασία του ελαιόκαρπου, των καλλιεργούμενων ποικιλιών ελιάς στην περιοχή της Ηπείρου», (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Καθηγητής,  karipidi@uoi.gr)

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση (+προτεινόμενος επιβλέπων, προτεινόμενος τίτλος, προτεινόμενη γλώσσα της διδακτορικής διατριβής)
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών
 • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών
 • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Γ1
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Δύο συστατικές επιστολές 
 • Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας
 • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (διεύθυνση: Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ. 47100, Άρτα, τηλ.: 26810 50230, 2681050200 και 2681050179).

Έντυπο αίτησης: aitisi.docx

Αιτήσεις έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.