Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

16/02/2020 | 06:00

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλεί υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στις αντίστοιχες ερευνητικές περιοχές να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 1. πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 2. μεταπτυχιακό τίτλο (Master) σε αντικείμενο συναφές με το θέμα της διδακτορικής διατριβής
 3. αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ο.Ε.)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές σε σφραγισμένους φακέλους
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
 • Περίληψη της ερευνητικής πρότασης

Προθεσμία: Έως Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891-211 και [email protected]