Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Ερευνητικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία

25/01/2020 | 06:00

Νέες θέσεις στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αφορά υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να εκπονήσουν μεταδιδακτορικές έρευνες.

Ερευνητικό πεδίο:

- "Ερμηνεία και Εκτέλεση της ψαλτικής: μουσικές φόρμες της βυζαντινής μελοποιΐας"

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
  • Συστατική επιστολή από καθηγητές του εσωτερικού ή του εξωτερικού
  • Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick ή/και CD ή DVD) σε κοινά αποδεκτούς τύπους αρχείων (.doc,.pdf, .mp3, .mp4).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία Υποστήριξης Γ’ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Εργαστήριο Η/Υ, Πάρκιγκ, τηλ: 2310.891.338 κα. Κυριακή Μπαλτά).

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.