Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

17/01/2020 | 06:00

Δύο υποτροφίες εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και μία υποτροφία εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές προκηρύσσει το Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα.

Προϋποθέσεις:

Α. Όσον αφορά τις χορηγίες εσωτερικού, οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να έχουν καταγωγή από την Χίο, απόφοιτοι από όλα τα Λύκεια του Νομού Χίου με βαθμό «Λίαν Καλώς» και διαγωγή κοσμιωτάτη και οικονομικά αδύνατοι

Β. Ενώ του εξωτερικού, οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να έχουν καταγωγή από Χίο, οικονομικά αδύνατοι και να έχουν περατώσει τις σπουδές τους σε  A.E.I. με βαθμό «Λίαν Καλώς»

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που παρέχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος και να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: idrymatajdp@dpateras.com.

Δικαιολογητικά:

  • Για υποτροφίες Εσωτερικού: Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου, πιστοποιητικό εγγραφής σε Ανώτατη Σχολή και σειρά επιτυχίας, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και εγγραφής στο νέο εξάμηνο, πιστοποιητικό γεννήσεως (από το οποίο να προκύπτει η Χιακή καταγωγή του υποψηφίου, αν ο υποψήφιος δεν γεννήθηκε στη Χίο, πιστοποιητικό για την Χιακή καταγωγή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων του), δήλωση φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας συνοδευόμενη με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα
  • Για υποτροφία Εξωτερικού: Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι., βεβαίωση αποδοχής και εγγραφής από Πανεπιστήμιο Εξωτερικού (μεταφρασμένη και επικυρωμένη), αντίγραφο πτυχίου που να πιστοποιεί την άρτια γνώση της ξένης γλώσσας που ομιλείται στην χώρα που ο υποψήφιος πρόκειται να σπουδάσει, πιστοποιητικό γεννήσεως, δήλωση φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας συνοδευόμενη με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό

Οι υποτροφίες είναι ετήσιες και παρέχονται για δέκα 10 μήνες (από 1η Οκτωβρίου έως 31 Ιουλίου).

Προθεσμία: Έως 10 Φεβρουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 4291093 και 210 4291094 (κα. Βούρου Ευαγγελία)