Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες θέσεις στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

17/01/2020 | 06:00

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων μεταδιδακτόρων για την εκπόνηση μεταδιδακτορικών ερευνών.

Ερευνητικό πεδίο:

- "Ερμηνεία και Εκτέλεση της ψαλτικής: μουσικές φόρμες της βυζαντινής μελοποιΐας"

 Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
  • Συστατική επιστολή από καθηγητές του εσωτερικού ή του εξωτερικού
  • Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick ή/και CD ή/και DVD) σε κοινά αποδεκτούς τύπους αρχείων (.doc,.pdf, .mp3, .mp4).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία Υποστήριξης Γ’ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Εργαστήριο Η/Υ, Πάρκιγκ, τηλ: 2310.891.338 κα. Κυριακή Μπαλτά).

Προθεσμία: Έως 31 Ιανουαρίου 2020