Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές σε 16 πεδία (μηνιαία αμοιβή στα 2.500 ευρώ)

Προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά και προθεσμία

19/12/2019 | 06:00

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη χορηγεί τέσσερις υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό.

Απευθύνονται σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας.

Μεταδιδακτορικές σπουδές στα εξής πεδία:

 • Ενεργειακή Τεχνολογία
 • Τεχνολογία και Μηχανική του Περιβάλλοντος
 • Υλικά - Τεχνολογία
 • Περιβάλλον
 • Πτική και Νανοτεχνολογία
 • Τεχνολογίες Νέφους και Έξυπνων Συσκευών 
 • Τεχνολογίες Ρομποτικής και Μηχανικής Όρασης
 • Πληροφορική - Επιστήμη Δεδομένων
 • Βιοτεχνολογία - Αγροτική Ανάπτυξη
 • Ανοσοβιολογία
 • Αναγεννητική Ιατρική
 • Γενετική
 • Γονιδιωματική Υπολογιστική
 • Καρκινογένεση
 • Νευροεπιστήμες
 • Φαρμακολογία

Η διάρκεια είναι διετής, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη έτος.  

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε €30.000 ετησίως.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια
 • Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι.
 • Ηλικία μέχρι 30 ετών (για υποψήφιους πτυχιούχους ιατρικής το όριο ηλικίας είναι μέχρι 32 ετών)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους)
 • Ο υποψήφιος να μην κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος
 • Δύο συστατικές επιστολές καθηγητών, που επέβλεψαν τη διδακτορική διατριβή. Θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στο [email protected] από τους ίδιους τους καθηγητές
 • Δήλωση για το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο και τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης
 • Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986

Προθεσμία: Έως 20 Ιανουαρίου 2020

Για περαιτέρω πληροφορίες: [email protected].