Υποτροφίες & Πρακτική

31 θέσεις στο Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας

Γνωστικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία

05/12/2019 | 06:00

Τριάντα μία θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες προκηρύσσει το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε συναφείς επιστηµονικές περιοχές.

Γνωστικά πεδία: 

Δύο θέσεις

 • ∆ιδακτική της Βιολογίας
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία

Έξι θέσεις

 • Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στην Ελλάδα
 • Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στο εξωτερικό
 • Οργάνωση καλλιτεχνικών, τεχνικών και οικονοµικών ζητηµάτων Κρατικών Θεάτρων στην Ελλάδα

Δύο θέσεις

 • ∆ηµιουργική Γραφή και Κριτική
 • ∆ηµιουργική Γραφή και βιωµένη εµπειρία

Μιά θέση > Βυζαντινή υµνογραφία και µουσική

Τρεις θέσεις

 • Αρχειακή Έρευνα
 • Θέµατα Προσφύγων και Εθνικισµού

Έξι θέσεις

 • Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρµογές στην Εκπαίδευση
 • Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρµογές στις ∆ιαπροσωπικές θέσεις
 • Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρµογές στο Εργασιακό πλαίσιο

Τέσσερις θέσεις

 • Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης (Μετανάστες και Πρόσφυγες)
 • Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης
 • Ανθρωπολογία της Υγείας Εθνικισµός και πολιτικές ταυτότητες

Μία θέση > Εκπαιδευτική Πολιτική

Τρεις θέσεις > Ιστορία της Εκπαίδευσης

Τρεις θέσεις

 • Εκπαίδευση, Τεχνολογική Ηγεσία & Ανθρώπινο ∆υναµικό
 • ∆ιδακτική της Πληροφορικής
 • Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση: aitisi.docx
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
 3. Αντίγραφο πτυχίου & µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης Αναλυτική βαθµολογία Μ∆Ε
 4. Αντίγραφο μεταπτυχιακής εργασίας
 5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας Αγγλικών
 6. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
 7. Προσχέδιο-υπόµνηµα της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται (ταχυδροµείο ή ταχυµεταφορική µε σφραγίδα) στην διεύθυνση: Γραµµατεία Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών, 2ο χλµ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης, Τ.Κ. 53 100, Φλώρινα.

Προθεσμία: Έως Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Στοιχεία επικοινωνίας: 2385055100 και [email protected]