Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες από το Εργαζάκειο Ίδρυμα (€250 το μήνα)

Ολόκληρη η προκήρυξη

02/12/2019 | 06:00

Ολοκληρώνεται σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους απόφοιτους Λυκείου το Εργαζάκειο Ίδρυμα.

Απευθύνεται σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι επιλαχόντες θα λαμβάνουν 250€ μηνιαίως για 10 μήνες το χρόνο (εκτός από Ιούλιο και Αύγουστο).

Βασική προϋπόθεση είναι η καταγωγή από την τέως επαρχία Πεδιάδος νομού Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου νομού Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου νομού Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Εργαζάκειο Ίδρυμα, Δικαιοσύνης 57 – Τ.Κ. 71202, 2810288472 τον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ηλικία έως 36 ετών)
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση φοίτησης της σχολής 
  • Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 14 και άνω
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία
  • Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 οικονομικού έτους 2019
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2019

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.