Υποτροφίες & Πρακτική

13 υποτροφίες από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

30/11/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, προσκαλεί τους εγγεγραμμένους φοιτητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λήψη μηνιαίας υποτροφίας στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Βασικός σκοπός είναι η αποπεράτωση σπουδών επί τη βάσει κοινωνικών κριτηρίων.

Δείτε πόσες υποτροφίες και σε ποια τμήματα θα χορηγηθούν:

  • 3 - Γεωγραφίας 
  • 4 - Επιστήμης Διαιτολογίας, Διατροφής
  • 3 - Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
  • 3- Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αίτηση προς το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας που βρίσκεται στην διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα (ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.).

Πάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το τμήμα και ο αριθμός μητρώου του υποψηφίου.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών (ΕΝΦΙΑ) του 2018
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) Δεν λαμβάνουν υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή β) Τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι ακριβή και αληθή και γ) έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προθεσμία: Έως 20 Δεκεμβρίου 2019.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.