Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες σε αποφοίτους Λυκείου (2.500 ευρώ το χρόνο)

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία

21/11/2019 | 13:46

Το Εργαζάκειο Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες σε οικονομικά αδύνατους απόφοιτους Λυκείου.

Απευθύνεται σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η χορήγηση αρχίζει με την έναρξη του πανεπιστημιακού έτους και λήγει με την περάτωση των κανονικών σπουδών. 

Οι επιλαχόντες θα λαμβάνουν 250€ μηνιαίως για 10 μήνες το χρόνο (εκτός από Ιούλιο και Αύγουστο).

Επιπλέον θα κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος νομού Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου νομού Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου νομού Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Εργαζάκειο Ίδρυμα, Δικαιοσύνης 57 – Τ.Κ. 71202, 2810288472 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ηλικία έως 36 ετών)
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση φοίτησης της σχολής 
  • Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 14 και άνω
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία
  • Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 οικονομικού έτους 2019
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2019

Προθεσμία: Έως Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.