Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές, τώρα, σε 40 γνωστικά αντικείμενα

Από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών - Δικαιολογητικά, προθεσμία

22/11/2019 | 06:00

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

Γνωστικά αντικείμενα: Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων, Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων Αγορών, Διεθνής Χρηματοοικονομική, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ενέργεια, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Εκπαιδευτική πολιτική και δια βίου μάθηση, Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση (GeDiAn), Text Mining, Ανάλυση Δεδομένων Παγκόσμιας Έρευνας Αξιών, Επιστημομετρία, Εφαρμογές ΗΥ στην Επιχειρηματικότητα και τη Διοίκηση, Πολυδιάστατη Ανάλυση Αγοράς Τέχνης, Document Clustering, Ποιοτική Ανάλυση με Χρήση Η/Υ, Εκλογική Συμπεριφορά, Πολιτική Επικοινωνία, Κομματικά Συστήματα στη Δυτική Ευρώπη, Μεθοδολογία Ερευνών Κοινής Γνώμης, Οικονομικά της Υγείας, Οικονομική της Εργασίας και Διεθνής Μετανάστευση, Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια: Στρατηγικές Επιταγές και Επιχειρησιακή Εφαρμογή, Διεθνείς Σχέσεις και Εξωτερική Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο ή Κεντρική Ασία ή Νότια Ασία ή Ανατολική Ασία, Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, Ψηφιακή Πολιτική και Πληροφοριακός Πόλεμος, Βιολογικές Απειλές και Βιοασφάλεια στις Διεθνείς Σχέσεις, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Ελληνική, Βαλκανική, Νοτιοανατολική Ευρώπη), Ευρωπαϊκή Ιστορία 1815- Σήμερα, Ιστορία της Εξωτερικής Πολιτικής των ΗΠΑ, Ελληνική Διπλωματική Ιστορία, Ιστορία και Θεωρία της Διπλωματίας, Ιστορία του Διεθνούς Συστήματος, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, Πολιτική Φιλοσοφία και Φιλοσοφία Δικαίου, Πολιτική Θεωρία, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Πολιτισμός και Θεσμοί, Πολιτιστική Διπλωματία και Πολιτισμικές Σπουδές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

α. Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ

β. Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ

 Ο βαθμός του μεταπτυχιακού θα πρέπει να είναι:

 • Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με «7».
 • Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή ίσος με «55%» ή «6- (αναγνωρισμένος βαθμός από το ΔΟΑΤΑΠ)»
 • Για σπουδές στις ΗΠΑ υψηλότερος ή ίσος με «Β». • Για σπουδές σε άλλες χώρες της ΕΕ και την Ελβετία μεγαλύτερος του «6- (αναγνωρισμένος βαθμός από το ΔΟΑΤΑΠ)».

Δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) των ανωτέρω πτυχίων
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
 • Αποδεικτικό ξένης γλώσσας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Ερευνητική πρόταση έως 20 σελίδες

Οι φάκελοι με τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 54006 Θεσσαλονίκη, e-mail.: [email protected][email protected], τηλ. 2310891347.

Προθεσμία: Έως 30 Νοεμβρίου 2019.