Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: 11 θέσεις στο τμήμα Χημικών Μηχανικών

Γνωστικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία

21/11/2019 | 06:00

Τη διάθεση έντεκα θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες αποφάσισε το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γνωστικά πεδία:

 • "Μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας διεργασιών προσρόφησης για την παραγωγή οξυγόνου υψηλής καθαρότητας από τον αέρα". Επιβλέπων: Καθηγητής Ε. Κικκινίδης, [email protected]
 • "Ανάπτυξη καινοτόμων νανοσύνθετων υλικών για την εφαρμογή τους σε ηλεκτροχημικές διεργασίες διαχωρισμού". Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Στουκίδης, [email protected]
 • "Βελτιστοποίηση του μακροχρόνιου και βραχυχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. Ανάπτυξη μοντέλων μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού για τον βέλτιστο προγραμματισμό και σχεδιασμό της ενέργειας. Ολοκλήρωση αυτών των μοντέλων με ενεργειακές και οικονομικές πολιτικές. Βελτιστοποίηση σύγχρονων ενεργειακών αγορών". Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Γεωργιάδης, [email protected]
 • "Ανάπτυξη «πράσινου» κεραμιδιού με τη χρήση νανοτεχνολογίας για την φωτοκαταλυτική διάσπαση ατμοσφαιρικών ρύπων". Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Σαρηγιάννης, [email protected]
 • "Ανάπτυξη προηγμένων υβριδικών μοριακών υλικών μεταβατικών μετάλλων με οργανικά υποστρώματα". Επιβλέπων: Καθηγητής Α. Σαλίφογλου, [email protected]
 • "Μεταφορά θερμότητας µε ρευστά που εμπεριέχουν PCM". Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Ασσαέλ, [email protected]
 • "Μέτρηση ιξώδους ρευστών σε ακραίες συνθήκες εξόρυξης πετρελαίου". Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Ασσαέλ, [email protected]
 • "Πειραματική μελέτη διεργασιών υδρογονοαποξυγόνωσης ενδιάμεσων προϊόντων της βιομάζας για παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας χημικών προϊόντων και καυσίμων". Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Α. Λεμονίδου, [email protected]
 • "Μελέτη Διεργασιών Καταλυτικής Οξειδωτικής Αφυδρογόνωσης Αιθανίου με Παράλληλη Εκμετάλλευση Διοξειδίου του Άνθρακα". Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Α. Λεμονίδου, [email protected]
 • "Φασματοσκοπική μελέτη βιολογικών υλικών και ενώσεων βιολογικού ενδιαφέροντος". Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Χριστόφιλος,  [email protected]

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν, στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, αίτηση υποψηφιότητας (εντύπως ή ηλεκτρονικώς), συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μπορούν να δηλώσουν έως και τρία αντικείμενα με σειρά προτίμησης (1, 2, 3)
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών)
 4. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 5. Δύο συστατικές επιστολές σε σφραγισμένους φακέλους
 6. Βιογραφικό σημείωμα
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Προθεσμία: Έως 6 Δεκεμβρίου 2019.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310996158 και  [email protected]