Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες χορηγίες ύψους 6.000€ από την Space Hellas

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προθεσμία

11/11/2019 | 13:28

Εις μνήμην του ιδρυτή της εταιρείας, Δημήτρη Μανωλόπουλου, η Space Hellas χορηγεί δύο ετήσιες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Η κάθε μία «αγγίζει» το ποσό των 6.000 ευρώ.

Συμμετέχουν απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων: Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, Κυβερνοασφάλειας (Cyber Security), Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις:

 1. να είναι έλληνες πολίτες
 2. να έχουν λάβει πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας
 3. να έχουν εγγραφεί επιτυχώς σε μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών ΑΕΙ στην περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, τα δίκτυα υπολογιστών, την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (IT Security), την κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και την τεχνητή νοημοσύνη
 4. να είναι ηλικίας έως και 26 ετών
 5. ο μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους να είναι λίαν καλώς
 6. να μην έχουν πρώτο βαθμό συγγένειας με εργαζόμενο ή με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SPACE HELLAS

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ψηφιακά τα δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση εγγραφής  σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
 • Πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Αναλυτικό πρόγραμμα ή κανονισμό σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος
 • Δήλωση σκοπού (έως 500 λέξεων) με λόγους συμμετοχής και μελλοντικά σχέδια
 • Φορολογική δήλωση των τελευταίων 2 ετών για το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα 
 • Σύντομο κείμενο (έως 200 λέξεων) σχετικά με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει παράλληλα άλλη υποτροφία από κανένα οργανισμό

Προθεσμία: Έως 15 Νοεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.