Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες χορηγίες για πτυχιούχους Επιστημών Υγείας

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία

26/09/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργεί νέο πρόγραμμα υποτροφιών και χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες σε πτυχιούχους Επιστημών Υγείας.

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο σχετικό με τις επιστήμες υγείας όπως Δημόσιας Υγείας ή Βιολογίας
  2. Κάτοχος μεταπτυχιακού με ειδίκευση στην Δημόσια Υγεία
  3. Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με τις επιστήμες υγείας 

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
  • Υπεύθυνη δήλωση

Προθεσμία: Έως Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.