Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες για τεχνολόγους γεωπόνους

Ολόκληρη η προκήρυξη

27/09/2019 | 06:00

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγροτεχνολογίας (ΙΒΟ), χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε τεχνολόγους γεωπόνους.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής
 • Μεταπτυχιακό στην Εντομολογία
 • Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας
 • Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη Φυτοπροστασία
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 • Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών
 5. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 6. Βεβαίωση εγγραφής ως υποψηφίου διδάκτορα
 7. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας

Προθεσμία: Έως 30 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.