Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες από το Πολυτεχνείο (άμεσα)

Ολόκληρη η προκήρυξη

11/07/2019 | 06:00

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δημιουργεί νέο πρόγραμμα υποτροφιών.

Σημειώστε τα προσόντα (απαιτούμενα και επιθυμητά):

 • Υποψήφιος Διδάκτωρ
 • Βαθμός 1ου πτυχίου > 7
 • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση χρήσης εφαρμογών Microsoft
 • Γνώση τεχνικών μαθηματικής μοντελοποίησης
 • Γνώση ανάπτυξης αλγορίθμων με τη χρήση λογισμικού MATLAB
 • Γνώση χρήσης λογισμικού μοντελοποίησης διαδικασιών ARIS, ADONIS
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο τη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού επαυξημένης πραγματικότητας (AR SDK)

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με αναφορά στον κωδικό
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Συστατικές επιστολές
 5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Προθεσμία: Έως 22 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.