Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Χορηγίες σε πτυχιούχους Πληροφορικής (750 ευρώ το μήνα)

Ολόκληρη η προκήρυξη

08/07/2019 | 06:00

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί νέο πρόγραμμα υποτροφιών.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο Πληροφορικής
  2. Υποψήφιος διδάκτορας Πληροφορικής στην περιοχή ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων
  3. Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
  • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

Προθεσμία: Έως 18 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.