Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες χορηγίες από το Παν/μιο Θεσσαλίας

Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χορηγεί υποτροφίες.

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης: 

Απαιτούμενα προσόντα

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  2. Διδακτορικό με αντικείμενο έρευνας την άσκηση σε κλινικούς πληθυσμούς με διαταραχές ψυχικής υγείας
  3. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Πιστοποιητικά

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
  • Αποδεικτικά εμπειρίας

Προθεσμία: έως 1 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.