Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες σε πτυχιούχους Πληροφορικής, Μαθηματικών

Προσόντα, πιστοποιητικά, προθεσμία

Σε πτυχιούχους Πληροφορικής και Μαθηματικών απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης:

Προσόντα

  1. Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Μαθηματικών
  2. Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο συναφές με τον τομέα υπολογιστικής νοημοσύνης
  3. Διδακτορικό Πληροφορικής
  4. Καλή γνώση Αγγλικών

Πιστοποιητικά

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Προθεσμία: έως Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

24210 06413, e-mail: [email protected] (κος Θεόδωρος Κοντός)