Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Ριζάρειο Ίδρυμα

Προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, αποφάσισε να προσλάβει με αξιολόγηση και κατόπιν προφορικής συνέντευξης κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020 στην Α' τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου: 

  • 3 υπότροφους μαθητές με καταγωγή από όλη την Ελλάδα, προτιμωμένων των εχόντων "γνήσιαν Αθηναϊκήν καταγωγήν" ή από το Νομό Αττικής
  • 2 υπότροφους μαθητές με καταγωγή από ολόκληρη την Ελλάδα προτιμωμένων κατά πάσα περίπτωσιν των καταγομένων από τα Ιόνια νησιά, πανταπάσιν προτιμωμένων των οργανών και απόρων

Προθεσμία: έως 21 Ιουνίου 2019

Πληροφορίες:

Γραμματεία του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου

Τηλέφωνο: 210 6851866

Ιστοσελίδα: ΕΔΩ