Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Παν/μιο Θεσσαλίας

Ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χορηγεί υποτροφίες σε διδάκτορες.

Τίτλος Έργου: «Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ)_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

Επιστημονικά Υπεύθυνος: κύριος Γεώργιος Σταμπουλής, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων
  3. Διδακτορικός τίτλος σε αντικείμενο σχετικό με τη διοίκηση επιχειρήσεων

Επιθυμητά Προσόντα: 

  • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σχετικά με το αντικείμενο της επιχειρηματικότητας
  • Δημοσιεύσεις στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
  • Γνώση Αγγλικών  
  • Πιστοποίηση από διεθνή οργανισμό στη συγκριτική αξιολόγηση καινοτομίας

Προθεσμία: έως Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.