Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση υποτροφίας.

Προσόντα:

 • Κάτοχοι Πτυχίου Βιοϊατρικών Επιστημών ή Χημείας
 • Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος
 • Εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
 • Να μην χρηματοδοτούνται για Διδακτορική Διατριβή από άλλη πηγή (Υ.Δ.)
 • Να μην εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας
 • Να μην λαμβάνουν επίδομα ανεργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας 

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα 
 3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών
 4. Βεβαίωση του αρμοδίου Πανεπιστημιακού Τμήματος 
 5. Εμπεριστατωμένη έκθεση περιεχομένου του διδακτορικού
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι συντρέχουν οι “Απαιτούμενες Προϋποθέσεις” 

Αποστολή δικαιολογητικών στο e-mail: [email protected]

Διάρκεια: 12 μήνες

Προθεσμία: έως Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: ypotrofies.pdf