Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Παν/μιο Πειραιώς

Προσόντα, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να χορηγήσει μία ανταποδοτική υποτροφία φυσικού προσώπου.

Τίτλος Έργου: «MHTIΣ: Τεχνολογίες πολυτροπικής μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας σήματος από ετερογενείς πηγές δεδομένων με εφαρμογή στην ασφάλεια και επιτήρηση κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων» 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών ή Ψηφιακών Συστημάτων
  • Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο συναφές με την θέση
  • Πτυχιακή εργασία 
  • Διπλωματική εργασία
  • Γνώση γλώσσας προγραμματισμού C/C++
  • Γνώση περιβάλλοντος προγραμματισμού MATLAB
  • Γνώση προγραμματισμού Προγραμματιζόμενων Ασύρματων Πομποδεκτών
  • Γνώση Αγγλικών
  • Γνώση Γερμανικών

Προθεσμία: έως Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: prokiryxi.pdf

Πληροφορίες:

-κα. Άννα Καλποδήμου

Τηλέφωνο: 210 4142620 (ώρες 10:00-17:00)

- Επιστημονικός Υπεύθυνος - Καθηγητής Αθανάσιος Κανάτας

Ε-mail: [email protected]