Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας - Ολόκληρη η προκήρυξη

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Βιοδείκτες σε αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα», το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση υποτροφίας και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να κάνουν αιτήσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Βιολογίας
  • Άριστη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα:

  1. Εμπειρία στην ανάπτυξη διαγνωστικών διαδικασιών
  2. Εμπειρία σε μελέτες σχετικές με τη λειτουργία και δράση των αυτοαντισωμάτων
  3. Τεχνικές κυτταροκαλλιεργειών

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (αναφορά στον κωδικό της θέσης)
  • Βιογραφικό Σημείωμα σύμφωνα με πρότυπο Europass
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών
  • Βεβαίωση αρμοδίου Πανεπιστημιακού Τμήματος ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

Προθεσμία: έως Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: 153-prosklisi-gia-epanek-neuromarkers-symvasi-ypotrofias_9yfy46psh6t-o7d.pdf

Πληροφορίες:

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

Τηλέφωνα: 210 6478857 και 210 6478858

E-mail: [email protected]