Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια, αιτήσεις, προθεσμίες

1ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «Re-Water Eco-technologies for the waste water management»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία υποτροφία.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  1. Κάτοχος διπλώματος Χημικής Μηχανικής 
  2. Κάτοχος πτυχίου Θετικών Επιστημών
  3. Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία στη διαχείριση αποβλήτων
  4. Καλή γνώση Αγγλικών

Αίτηση: ΕΔΩ

Διάρκεια: 14 μήνες

Προθεσμία: έως Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko.pdf

2ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «Re-Water Eco-technologies for the waste water management», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  μία ανταποδοτική υποτροφία.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Κάτοχος διπλώματος Χημικής Μηχανικής 
  • Κάτοχος πτυχίου Θετικών Επιστημών
  • Διδακτορική διατριβή σε θέμα σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
  • Εργαστηριακή εμπειρία σε φυσικοχημικές διεργασίες για τη διαχείριση αποβλήτων
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια 
  • Καλή γνώση Αγγλικών

Αίτηση: ΕΔΩ

Διάρκεια: 15 μήνες

Προθεσμία: έως Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktoriko.pdf