Υποτροφίες & Πρακτική

Αριστοτέλειο: 2+2 υποτροφίες

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρη η προθεσμία

Τέσσερις υποτροφίες (2 για διδάκτορες και 2 υποψήφιους διδάκτορες) προκηρύσσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Τίτλος έργου: «Ανάπτυξη διαδικασιών και έλεγχος τεχνολογιών για τη δημιουργία αλυσίδων αξιοποίησης τοπικά διαθέσιμης βιομάζας στη Δ. Μακεδονία με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τοπικών συστημάτων τηλεθέρμανσης στις οποίες πρέπει αντικατασταθεί η χρήση θερμότητας από λιγνιτικούς Σταθμούς που βρίσκονται σε διαδικασία παύσης λειτουργίας».

Επιστημονικός υπεύθυνος: κ. Πέτρος Πατιάς, καθηγητής τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Απαιτούμενα Προσόντα (Α): 

 1. Δίπλωμα ΠΕ Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο αντικείμενο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
 3. Υποψήφιος διδάκτωρ στο αντικείμενο της Τηλεπισκόπησης
 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)
 5. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης λογισμικού Φωτογραμμετρίας-Τηλεπισκόπησης ERDAS IMAGINE
 6. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης λογισμικού Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ArcGIS

Απαιτούμενα Προσόντα (Β):

 • Δίπλωμα ΠΕ Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο αντικείμενο Τηλεπισκόπηση
 • Υποψήφιος διδάκτωρ στο αντικείμενο της Τηλεπισκόπησης.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης λογισμικού Φωτογραμμετρίας ERDAS IMAGINE
 • Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού “R”
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης λογισμικού ΜATLAB

Απαιτούμενα Προσόντα (Γ): 

 1. Δίπλωμα ΠΕ Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα το αντικείμενο της Φωτογραμμετρίας/Τηλεπισκόπησης.
 3.  Διδακτορικό Δίπλωμα στο αντικείμενο της Τηλεπισκόπησης
 4.  Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)
 5. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης λογισμικού Φωτογραμμετρίας ERDAS IMAGINE
 6. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης λογισμικού Φωτογραμμετρίας/Τηλεπισκόπησης eCognition
 7. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης λογισμικού Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ArcGIS
 8. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης λογισμικού Στατιστικής ανάλυσης SPSS

Απαιτούμενα Προσόντα (Δ): 

 • Δίπλωμα ΠΕ Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο αντικείμενο της Φωτογραμμετρίας
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο αντικείμενο της Φωτογραμμετρίας
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)
 • Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού Φωτογραμμετρίας-Τηλεπισκόπησης ERDAS IMAGINE
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης λογισμικού Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ArcGIS

Δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση: 2c9f73c7-012c-456c-9e4c-07b19eb86ffc.doc
 2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
 5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
 6. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Προθεσμία: έως Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: 2didaktorika2metadidaktorika.pdf