Υποτροφίες & Πρακτική

3 υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες και ολόκληρες οι προκηρύξεις

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), προκηρύσσει τρεις υποτροφίες διδάκτορα.

Τίτλος έργου: «Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για την προστασία σχολείων και κρίσιμων κτιρίων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών καταστροφών».

Επιστημονικός υπεύθυνος: Κυριαζής Πιτιλάκης, καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ,

(Μεταδιδάκτορας, Δρ Πολιτικός Μηχανικός)

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πανεπιστημίου
 2. Διδακτορικό δίπλωμα στην Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική
 3. Ερευνητική εμπειρία 3 ετών σε επιστημονικά αντικείμενα ή σεισμικής επικινδυνότητας, ή δυναμικής απόκρισης εδαφικών σχηματισμών ή αναλύσεων πεπερασμένων στοιχείων
 4. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1)

(Μεταδιδάκτορας, Δρ Πολιτικός Μηχανικός)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο  Πολιτικού Μηχανικού
 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε επιστημονικά αντικείμενα

(Μεταδιδάκτορας, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών 
 2. Διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
 3. Ερευνητική εμπειρία 3 ετών στα επιστημονικά αντικείμενα: Υπολογιστική ανάλυση με χρήση μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων, ή επεξεργασία δεδομένων και ανάπτυξη επιστημονικού
 4. λογισμικού, ή ανάλυση και σχεδίαση διατάξεων & συστημάτων ασύρματης μετάδοσης
 5. Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) αγγλικής γλώσσας 

Δικαιολογητικά: 

 • Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης
 • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
 • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Προθεσμία: έως Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.