Υποτροφίες & Πρακτική

Παν/μιο Πατρών: 14 διδακτορικές και μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Προθεσμίες, διάρκεια, ολόκληρες προκηρύξεις

1ο Θέμα: [4 Διδακτορικές και 4 Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες] Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION – INSPIRED», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γ. Σπυρούλια, Καθηγητή  του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει οκτώ υποτροφίες.

Αίτηση: ΕΔΩ 

Διάρκεια: 12 μήνες 

Προθεσμία: έως Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: 4didaktorika4metadidaktorika.pdf

2ο Θέμα: [Μία Διδακτορική Υποτροφία] Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Εκτυπωμένα OLEDS για ευφυείς, αποδοτικές και ελεγχόμενες διατάξεις φωτισμού στερεάς κατάστασης σε μεγάλη κλίμακα», με
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωάννη Καλλίτση, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μια ανταποδοτική υποτροφία.

Αίτηση: ΕΔΩ 

Διάρκεια: 12 μήνες

Προθεσμία: έως Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko.pdf

3ο Θέμα: [Μία διδακτορική και δύο μεταδιδακτορικές υποτροφίες] Ο Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «BIOSOL ‐ Ανάπτυξη και επίδειξη ενός υβριδικού συστήματος λέβητα CSP‐αεριοποίησης βιομάζας», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κορνάρο Μιχαήλ, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να χορηγήσει 3 υποτροφίες.

Αίτηση: ΕΔΩ

Διάρκεια: 9 μήνες

Προθεσμία: έως Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: 1didaktoriko2metadidaktorika.pdf

4ο Θέμα: [Μία διδακτορική και μία μεταδιδακτορική υποτροφία]
Ο Ειδικός  Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του  έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού  βιοχημικής  παραγωγής μεθανίου (BMP) από  διαφορετικές πηγές  βιομάζας – Green.BMP», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.  Κορνάρο Μιχαήλ, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει 2 υποτροφίες.

Αίτηση: ΕΔΩ

Διάρκεια: 12 μήνες

Προθεσμία: έως Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: 1didaktoriko1metadidaktoriko.pdf