Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Διδακτορικές και μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Τίτλοι έργων, απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες - Ολόκληρες προκηρύξεις

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), χορηγεί διδακτορικές και μεταδιδακτορικές υποτροφίες.

1ο Θέμα: [Διδακτορική Υποτροφία - Υποψήφιος Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών]

Τίτλος Έργου: «Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στη Γεωργία»

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
 • Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου σε αντικείμενο σχετικό με αποτίμηση της ποιότητας λογισμικού (βεβαίωση τμήματος)
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 30 μηνών σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών και στην οργάνωση και διαχείριση δεδομένων

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko1aristoteleio.pdf

2ο Θέμα: [Δύο Διδακτορικές Υποτροφίες - Α. Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Β. Υποψήφιος Διδάκτορας – Πτυχιούχος Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική]

Τίτλος Έργου: «Ευφυές Οικοσύστημα Έξυπνης οικίας για τον Έλεγχο της Ενέργειας με Φωνητική Διεπαφή»

Απαιτούμενα Προσόντα (Α) :

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 2. Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση στα Ευφυή Συστήματα Οικιών
 3. Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1)
 4. Αποδεδειγμένη γνώση σε Γλώσσα Προγραμματισμού C/C++
 5. Αποδεδειγμένη γνώση σε Γλώσσα Προγραμματισμού Java

Απαιτούμενα Προσόντα (Β): 

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στη Πληροφορική ή στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική ή στα Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 3. Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση στην Ευφυή Διαχείριση Συσκευών στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων
 4. Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1)

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko2aristoteleio.pdf

3ο Θέμα: [Δύο Διδακτορικές Υποτροφίες - Α. Χημικός Μηχανικός, Β. Χημικός ΠΕ]

Απαιτούμενα Προσόντα (Α): 

 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
 • Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Χημείας (βεβαίωση του τμήματος)
 • Δύο έτη ερευνητικής εμπειρίας σε αντικείμενο σχετικό με τη μετάδοση θερμότητας ή τη μεταφορά μάζας ή τα διεπιφανειακά φαινόμενα
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)
 • Τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές 
 • Τουλάχιστον 3 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια
 • Γνώσεις Η/Υ

Απαιτούμενα Προσόντα (Β):

 • Δίπλωμα Χημικού ΠΕ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στη Χημεία
 • Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Χημείας (βεβαίωση του τμήματος)
 • Τουλάχιστον 2 έτη ερευνητικής εμπειρίας σε αντικείμενο σχετικό με τη μετάδοση θερμότητας ή τη μεταφορά μάζας ή τα διεπιφανειακά φαινόμενα
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)
 • Τουλάχιστον 2 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια στον της τομέα μετάδοσης θερμότητας ή της μεταφοράς μάζας ή των διεπιφανειακών φαινομένων

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko3aristoteleio.pdf

4ο Θέμα: [Διδακτορική Υποτροφία - Υποψήφιος Διδάκτορας Κτηνιατρικής]

Τίτλος Έργου: «Μακροβιότητα και ευζωία χοιρομητέρων: Δείκτες γενετικής επιλογής, διατροφική διαχείριση αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων και έλεγχος των επιπτώσεων των λοιμώξεων του ουροποιητικού»

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Πτυχίο Τμήματος Κτηνιατρικής
 2. Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Κτηνιατρικής, με ειδίκευση στην Παθολογική Ανατομική (βεβαίωση του οικείου τμήματος)
 3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
 4. Ανακοίνωση σε επιστημονικά συνέδρια στο πεδίο της κτηνιατρικής επιστήμης

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko4aristoteleio.pdf

5ο Θέμα: [Μεταδιδακτορική Υποτροφία - Διδάκτορας Κτηνιατρικής]

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής ορνίθειου κρέατος
ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με πλήρη απουσία χρήσης αντιβιοτικών (Green poultry production, antibiotic free)»

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Κτηνιατρικής
 • Διδακτορικό δίπλωμα Κτηνιατρικής
 • Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών ως κτηνίατρος
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2)
 • Καλή χρήση Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη γνώση ή ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε χειρισμό και διατήρηση in vitro κυτταρικών σειρών
 • Αποδεδειγμένη γνώση ή ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών εφαρμογής της μεθόδου RT-PCR (Real-time polymerase chain reaction)
 • Αποδεδειγμένη Γνώση χημικής ανάλυσης ζωοτροφών και αρωματικών φυτών

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktorikoaristoteleio.pdf

Προθεσμία: έως Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

*Η προθεσμία ισχύει για όλες τις υποτροφίες

*Οι αντίστοιχες αιτήσεις υπάρχουν μέσα στις προκηρύξεις.