Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικές υποτροφίες στη Γερμανία

Απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια, δικαιολογητικά, τρόπος επικοινωνίας

Το Κέντρο ChemBioSys και το Πανεπιστήμιο "Friedrich Schiller" της Γερμανίας χορηγούν διδακτορικές υποτροφίες στον τομέα της φασματοσκοπίας, φωτονιακή ανάλυση και στα φυσικά προϊόντα των σύνθετων βιοσυστημάτων. 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις θετικές επιστήμες (φυσική, χημεία)
  2. Γνώσεις οπτικής φασματοσκοπίας / μικροσκοπίας
  3. Τεχνικές δεξιότητες στη φασματοσκοπία λέιζερ
  4. Άπταιστα Αγγλικά 

Διάρκεια: 3 χρόνια

Δικαιολογητικά: 

  • Αντίγραφα πτυχίων (μετάφραση αυτών)
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Συσταυτικές επιστολές (+στοιχεία ειδικών)

*Στείλτε τα δικαιολογητικά στα Αγγλικά στο e-mail:  [email protected]

Προθεσμία: Αναμένεται

Ιστοσελίδα: ΕΔΩ