Υποτροφίες & Πρακτική

Αριστοτέλειο: Νέες μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη

Μία υποτροφία διδάκτορα προκηρύσσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τίτλος Έργου: «Μακροβιότητα και ευζωία χοιρομητέρων: Δείκτες γενετικής επιλογής, διατροφική διαχείριση αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων και έλεγχος των επιπτώσεων των λοιμώξεων του ουροποιητικού»

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχιούχος Τμήματος Κτηνιατρικής
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκτροφή παραγωγικών ζώων
 • Διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Κτηνιατρικής
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην εκτροφή μονογαστρικών ζώων
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Τρεις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (επιστήμη ζωικής παραγωγής, κτηνιατρικής, μικροβιολογίας)
 • Τρεις ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (ζωική παραγωγή)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση: aitisi.doc
 2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
 5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Προθεσμία: έως Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: c83d5a6c-af5d-4851-ae58-db8f89275432.pdf