Υποτροφίες & Πρακτική

Αριστοτέλειο: Nέες υποτροφίες

Αντικείμενα, προσόντα, δικαιολογητικά

Δύο υποτροφίες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Έργο: «Αξιολόγηση και Βελτίωση γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών φακής για ιδιαίτερα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά».

[1 άτομο Γεωπόνος - Υποψήφιος Διδάκτορας]

Αντικείμενο Έργου (Α) :

 1. Συμμετοχή στην εγκατάσταση πειραματικών αγρών
 2. Συνεισφορά στη διερεύνηση & αξιολόγηση ενδοποικιλιακής παραλλακτικότητας,
 3. Συνεισφορά στον απογονικό έλεγχο επιλεγέντων φυτών
 4. Συμμετοχή στη διατοπική αξιολόγηση επιλογών-συνθήκες γεωργού.
 5. Συνεισφορά στην αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
 6. Συμμέτοχή στην καταγραφή και αξιολόγηση μορφολογικών και αγροκομικών γνωρισμάτων
 7. Συνεισφορά στη Στατιστική ανάλυση δεδομένων

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωπονίας (5 έτους φοίτησης)
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βελτίωση των Φυτών
 • Υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο διδακτορικής διατριβής σχετικό με ενδοποικιλιακή βελτίωση και εφαρμογή κυτταρογενετικών αναλύσεων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε έργα έρευνας σχετιζόμενα με γεωργικό πειραματισμό, εφαρμογή διασταυρώσεων, αξιολόγηση μορφολογικών, φυσιολογικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών καλλιεργειών

[1 άτομο - Γεωπόνος Διδάκτορας]
Αντικείμενο Έργου (Β):

 1. Συμμετοχή στην εγκατάσταση πειραματικών αγρών
 2. Συμμετοχή στη διερεύνηση & αξιολόγηση ενδοποικιλιακής παραλλακτικότητας
 3. Συμμετοχή στον απογονικό έλεγχο επιλεγέντων φυτών
 4. Συμμετοχή στη διατοπική αξιολόγηση επιλογών-συνθήκες γεωργού
 5. Συνεισφορά στην αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών
 6. Συνεισφορά στην καταγραφή και αξιολόγηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών
 7. Συνεισφορά στη Στατιστική ανάλυση δεδομένων

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωπονίας (5 έτους φοίτησης)
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βελτίωση Φυτών
 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Τεχνολογία Σπόρου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα βελτίωσης, σποροπαραγωγής και διαχείρισης πολλαπλασιαστικού υλικού με συνολική διάρκεια τουλάχιστον 3 έτη

Δικαιολογητικά:

 • Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης: b2d94d31-b40b-4ac2-883b-1a57d0e6d4c3.doc
 • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
 • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων-βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό

Προθεσμία: έως Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: 6b09c8a3-8b76-4a05-b66b-2337ae1176ff.pdf